zamykamy ulicę…

542px-Znak_A-33.svg

Po weekendowej aferze półmaratońskiej, która miała miejsce we Wrocku, wiele osób pytało mnie, jak od srodka wygląda organizacja takiego biegu, z czym to się je i z czym to się wiąże. Niby przecież to takie proste – zrobić bieg, zamknąć kilka ulic, skrzyżowań, ustawić barierki i finito… Jak widać, to nie takie hop – siup, tylko ciężka, skomplikowana praca, ogromne przedsięwzięcie logistyczne wymagające współpracy i koordynacji wielu służb miejskich i oczywiście organizatora.

 

Zacznijmy od początku. Chcę zrobić bieg … jak zrobić bieg, pytam się? Jak?! Pierwsza sprawa to regulamin i wizja trasy. Nie może być ona wizją artystyczną wprowadzającą chaos w mieście. Musi to być plan realny do wdrożenia, przemyślany i co najważniejsze bezpieczny. Wiem, że zamyka się Berlin, Nowy Jork czy Frankfurt, ale zamyka się to z głową i wszystko jest tam przemyślane i przeanalizowane w najdrobniejszych szczegółach. Mamy więc już regulamin i mamy już plan trasy. Teraz zaczyna się zabawa. Musimy to z kimś gdzieś skonsultować. W naszym przypadku to ZDiZ, czyli Zarząd Dróg i Zieleni, SRD KMP, czyli Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Polkicji oraz ZKM czyli Zatrząd Komunikacji Miejskiej. Ustalamy więc spotkanie, na którym przedstawiamy naszą wizję trasy… Tu zaczynają się pytania i dyskusje. Co można, czego nie można zamknąć, gdyż nie jest to w rzeczywistości takie proste, jak się wydaje. Każde miasto ma inny charaker ulic. W każdym mieście są ulice jednokierunkowe i dwukierunkowe. Znajdują się szpitale, komendy policji, straży pożarnej czy inne budynki użyteczności publicznej o sklepach, marketach, hotelach, restauracjach nie wspominając… W każdym mieście działa jakaś komunikacja, jeżdżą autobust, trolejbusy, tramwaje… Po takim spotkaniu czeka nas papierologia, czyli to, co każdy kocha najbardziej, czyli kompletowanie dokumentacji, a jest co kompletować.

 

ruch_zmiana

 

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny… bo o tym mowa, to to, co spędza sen z oczu wszystkim organizatorom imprez biegowych na świecie. Zorganizować bieg na wiosce, gdzie na chwilę zamknie się ulicę to żadne problem, ale zrobić to samo w mieście na 250 000 mieszkańców, w środku soboty to już wyzwanie. Idąć dalej za informacjami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym wymaganiami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku innego wykorzystania drogi, określanego jako wykorzystanie dróg w sposób szczególny, działania takie wymagają uzyskania zezwolenia. Dotyczy to również imprez masowych takich jak: zawody sportowe, rajdy, wyścigi, pochody, biegi itp., gdzie do ich organizacji niejednokrotnie wykorzystywane są odcinki dróg. Podstawowym aktem prawnym dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005r Nr 108 poz. 908 ze zm. – zwana dalej „ustawą”). Poruszając się dalej metodą ctrl + c, ctrl + v … dochodzimy do punktu pt.: Tryb wydawania zezwoleń.

 

Określone jest to w art. 65 ustawy, gdzie wskazano, że zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Zezwolenie takie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej „wnioskiem”, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom – organem właściwym jest:

1) w przypadku dróg różnych kategorii – organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
2) w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy, przy czym decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia (Art. 65b) na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy (podstawa art. 65e prawa o ruchu drogowym).
Zgodnie z powyższymi zapisami organami właściwymi do wydawania zezwoleń są:

– Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych – z wyłączeniem dróg krajowych będących w kompetencji Prezydentów miast,

 

– Marszałek województwa – dla dróg wojewódzkich – z wyłączeniem dróg wojewódzkich będących w kompetencji Prezydentów miast,

 

– Starosta – dla dróg powiatowych i gminnych – z wyłączeniem dróg powiatowych i gminnych będących w kompetencji Prezydentów miast,

 

– Prezydent miasta dla dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,

 

przy czym drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych. Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami.

 

_1

Wymagania formalne

Wniosek powinien zawierać w szczególności (podstawa: art. 65b ust. 3 ustawy): 1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy; 2) rodzaj i nazwę imprezy; 3) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy; 4) informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy; 5) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw; 6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

 

Mając więc wypisany wniosek, wiedząc co nas czeka i jakie czekają nas konsekwencje dołączamy do wniosku kolejną porcję dokumentów… a więc:

Do wniosku należy dołączyć (podstawa: art. 65b. ust. 4 ustawy):

1) szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 

2) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;

 

3) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

 

4) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;

 

5) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;

 

6) pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

 

Na pierwszy rzut oka, nie wygląda to tak strasznie, ale punkt „4”, czyli plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3; to już grubszy temat.

 

zmiana_ruchu_kolejowa

 

To stos dokumentów – LINK DO PLANU ZABEZPIECZENIA PÓŁMARATONU WROCŁAW – gdzie każdy metr trasy, każde skrzyżowanie, każda uliczka, każdy znak drogowy jest oznakowany i naniesiony na plan. My na tym wszystkim musimy przedstawić naszą trasę, nanieść NOWE ZNAKI na czas zmiany organizacji ruchu kołowego, wyznaczyć objazdy, zaznaczyć miejsca, gdzie będą stały bariery sztywne, półsztywne, patrole organizatora oraz służby, które będa kierowały ruchem. Jakie to proste…, szczególnie, że takie plany nie są ogólnodostępne i nie każdy może stać się ich posiadaczem. Jak pisałem wyżej, na takim planie widać, że np.: do skrzyżowania ulicy X z ulicą Y należy użyć tylu i tylu znaków, postawić 3 bariery sztywne ze znakiem zakazu, ustawić patrol policji oraz wyznaczyć objazdy dla mieszkańców. To jedno skrzyżowanie, a na trasie biegu jest ich… a)2, b)3, c)237, d) 4598 ? Znaki, bariery, barierki, ludzie, światła, patrole, czas, separatory… Jest co robić a dokumnety rosną i rosną, z kilku kartek robi się kilkanaście, kilkadzieścia…. Oczywiście można a nawet nalezy wynająć odpowiednią firmę, która to zrobi, bo sami nie jesteśmy w stanie takiej operacji przeprowadzić, ale to wiąże się z kosztami. Wrocław kosztował z tego, co pamiętam ponad 60 000 zł (najtańsza oferta).

 

organizacja_ruchu

 
 

Jak widać na załączonych obrazkach organizacja takiego beigu nie jest wcale prosta. Wracając do dokumentacji. Mamy już przygotowane papierki, składamy w odpowiednim miejscu i czekamy na decyzję. Może być 3 x TAK, lub NIE. Idąc dalej za informacjami GDDKiA…

Organ zarządzający ruchem, wydaje zezwolenie po (podstawa: art. 65b ust. 5 ustawy):

1) zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – powyższe organy powinny przedstawić opinię do organu zarządzającego ruchem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;

 

2) uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

 

Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania (podstawa: art. 65c ustawy):

 

1) jeżeli organizator nie spełnia podanych w dalszej części warunków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy;

2) jeżeli pomimo spełnienia ww. warunków:

a) istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,

b) impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

 

Jednocześnie decyzją o rygorze natychmiastowej wykonalności organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie(podstawa: art. 65d ustawy), gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości lub impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

 

Organizowane imprezy, pomimo posiadanego zezwolenia, mogą być również przerwane w czasie ich trwania przez organy kontroli ruchu drogowego (podstawa art. 65g praw o ruchu drogowym). Dotyczy to przypadków naruszenia warunków określonych w zezwoleniu (miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu) lub gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości albo przebieg imprezy powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego Oczywiście w przypadku braku zezwolenia impreza jest również przerywana przez organ kontroli ruchu drogowego (podstawa: art. 65f ustawy).

 

2

 

Zakładamy, że mamy 3 x TAK i możemy zająć się dalszymi manewrami i odliczać dni do rozpoczęcia naszego biegowego święta, to teraz dopiero zaczynają się schodki. Zaczynają się kolejne spotkania z ochroną, osobami odpowiedzialnymi za poszczególne fragmenty trasy, ze służbami miejskimi (Policja, Straż Miejscka, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna), czyli tymi które nam pomogą bezpiecznei przeprowadzić imprezę oraz ze służbami, które są odpowiedzialne za ustawienie zgodnie z planem znaków, barier i barierek… W tym miejscu, we Wrocławiu śledząc tamte wydarzenia ktoś dał ciała. Papier nie grał z rzeczywistością i de facto mimo pozytywnej opinii Policji i innych służb wydanej po zapoznaniu się z dokumentacją, podwykonawca zamiast zakazu wjazdu ustawił nakaz jazdy we wszystkich możliwych kierunkach. To oczywiście tylko drobna ironia i hipotetyczne założenie, które może okazać się niezgodne z tym, co było w rzeczywistości, ale jak na moje oko, to tu tkwi przyczyna. Oczywiście taki podwykonawca powinien zostać sprawdzony, jego praca również min. poprzez objazd organziatora wraz z Policją po trasie, nie wiem, czy to miał omiejsce, czy nie, ale coś się stało, że się… popsuło i Policja powiedziała „NIE” do czego miala pełne prawo, bo w grę wchodziło bezpieczeństwo!!! 

 

Tak to wszystko wygląda w telegraficznym skrócie… takie operacje generują oczywiście olbrzymie koszta o czym biegacze nie pamiętają, mądrząc się na forach – „20 czy 50 zł za wpisowe a w pakiecie tylko bułka z szybką i ulotka… to za co ja płacę?!” …

 
…reasumując, a wydaje się, że organziacja biegu ulicznego jest taka prosta i trase można poprowadzić tylko tam, gdzie się chce a ogranicza nas jedynie wyobraźnia…
 
PS. znalezione w sieci…
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TM-VIA Spółka z o.o., ul. Balicka 100, 30-950 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 67650,00
Oferta z najniższą ceną: 67650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 143910,00
Waluta: PLN.

prev
next